תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר ו/או בדומיין זה הינם התנאים בהם הנך מורשה לגשת לקבצים המאוחסנים תחת שם דומיין זה ו/או בשרת זה, נכלל בזה התנאים בהם הנך מורשה לצפות או לעיין בין על ידי בן אנוש או על ידי תוכנה או בכל אמצעי אחר. בעת גישה לאתר זה הנך מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה בתוכן ו/או בקבצים ו/או בדומיין ו/או בתוכנה בכל דרך שהיא ומה שידוע לכל שאין רוח בעלי האתר נוח לו הימנו.

בעת גישה לאתר זה הנך מסכים לכל התנאים המפורשים ושאינם מפורשים בו אך מסתברים לכל בר דעת, כגון: תנאי שימוש הוגן, תנאי שימוש באתר תנאי מדיניות ופרטיות ותנאי רכישה והזמנות. בעת הפרה תנאי מתנאים אלו הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר בשיפוי כספי ללא הוכחת נזק בסכום העולה כדי שיפוי הכולל את זמן הטיפול והזמן השולי שלא יפחת בכל אופן מערך של עשר אלף דולר ארה"ב על כל הפרה. כלול בזה איסור נסיונות של פגיעה ו/או חבלה ו/או האטה בדברים כגון: זמינות האתר, בקידומו, בדירוגו, וכדו' הן אם מדובר במנועי חיפוש והן אם מדובר בכלים ומכשירים ויזואליים או וירטואליים חדשים או ותיקים. בין בכתב ובין בעל פה, בכלל זה נכלל איסור פגיעה במטרת האתר, בשמו, בלקוחותיו הקיימים והפוטנציאליים והעתידיים אם ישנם ואם יהיו כאלה, ובין על הדברים המוצעים באתר ובין הדברים שיוצעו בו לעתיד במידה ויהיו כאלה. לצורך שקיפותו ואמינותו קיים מערך דירוג ומתן חוות דעת בה ניתן להביע את שביעות רצונך בדרך לגיטימית ומוסכמת. 

בעת שימוש הוגן באתר ללא חתירה לפגיעה בקבצי האתר ו/או בדומיין ו/או בתוכנה ו/או במערכת הניהול בקידומו דירוגו וכו' כאמור לעיל בין על ידי בן אנוש וכו' הינך עומד בתנאי שימוש באתר ותנאי שימוש הוגן ואין עליך עילה לתביעה. לרשותך עומד צוות שירות הלקוחות למתן מענה ופתרון בעיות באם נתקלת בהם כחלק ממערך השירות לקוחות ללא תשלום לרווחתך ולנוחותך, האמור לעיל מתייחס לכלל האנושות ונכתב בלשון זכר מטעמי דקדוק ונוחות.

ביקור נעים.